Smluvní podmínky

Věrnostní program

čl. I.

1. Provozovatelem věrnostního programu je společnost WOODCOTE CZ, a.s., IČ: 61860085, se sídlem Praha 8 - Libeň, U Pekařky 281/3, PSČ 18000, kontaktní email: odmeny@woodcote.cz (dále jen „společnost“).

2. Společnost je oprávněna program kdykoliv jednostranně ukončit či změnit pravidla.

čl. II.

1. Věrnostní program je určen pro maloobchodní zákazníky společnosti starší 15 let, kteří se zaregistrují na webu: https://odmeny.woodcote.cz (dále jen „zákazník“). Pro dokončení registrace je nutné provést potvrzení přes potvrzovací email, který zákazník obdrží. Účast ve Věrnostním programu je možné, kdykoliv ukončit. Pro ukončení registrace kontaktujte provozovatele na email: odmeny@woodcote.cz.

2. Registrací do programu dává zákazník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů za účelem účasti ve Věrnostním programu. Společnost bude za účelem vedení věrnostního programu u registrovaných zákazníků evidovat jméno, příjmení, email, telefon a adresu. Se souhlasem se pojí práva zákazníka: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po společnosti informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává, požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po společnosti výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Vás (Správce) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Společnost v rámci ochrany osobních údajů dodržuje pravidla uvedená v tomto dokumentu a zveřejněná na https://odmeny.woodcote.cz/home/prohlasenikzpracovaniosobnichudaju

4. Zákazník může být z programu jednostranně vyloučen na základě rozhodnutí společnosti v případě, že poruší podmínky programu nebo bude poškozovat dobré jméno společnosti či jeho partnerů – výrobců cen.

čl. III.

1. Věrnostní Program probíhá formou časově ohraničených výzev v jejichž období budou zákazníci sbírat body, které budou moci směnit za ceny. Každá výzva bude vyhlášena společností samostatně. Výzva bude obsahovat specifikaci období, v kterém je možné sbírat body a nejzazší datum pro výběr cen.

2. Body zákazník získá za nákupy vybraného zboží u společnosti v jejich provozovnách a v období stanoveném výzvou. Body není možné sbírat online. Bodové hodnocení zboží bude zveřejněno na webových stránkách: https://odmeny.woodcote.cz. Provozovatel je oprávněn bodové hodnocení, kdykoliv v průběhu výzvy změnit. Změna bodového ohodnocení bude platná vždy výhradně pro nákupy, které ještě nebyly uskutečněny v době změny. Pro získání bodů zákazník musí při koupi zboží v provozovně nahlásit email, kterým se registroval do věrnostního programu.

3. Aktuální přehled cen včetně potřebného množství bodů zákazník zjistí na stránce https://odmeny.woodcote.cz/catalog. Ceny uvedené aktuálně v přehledu nemusí být dostupné po celou dobu platnosti programu. Společnost je oprávněna jednostranně měnit skladbu cen. Cenu zákazník získá objednáním na webových stránkách věrnostního programu. Na ceny není právní nárok. Cenu není možné směnit za peníze. Cenu lze v případě nedostatečného množství bodů doplatit penězi, pro tento případ kontaktujte svého obchodního zástupce.

4. Společnost je oprávněna odepřít připsání bodů nebo vydání ceny v případě, že nákup nebude řádně a včas uhrazen dle smluvených podmínek.

čl. IV.

1. Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti ke dni 15. 3. 2021


V Praze dne 15. 3. 2021

WOODCOTE CZ, a.s.